Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Obec Velké Březno
Velké Březno

Oznámení o konání revize souladu katastru nemovitostní se skutečným stavem v terénu. Jedná se o katastrální území Velké Březno, Vítov u Velkého Března a Valtířov nad Labem. Více informací naleznete na úřední desce obecního úřadu.

Registrované partnerství

Registrované partnerství (dále jen „partnerství“) je trvalé společenství dvou osob stejného pohlaví vzniklé způsobem stanoveným zákonem č. 115/2006 Sb., o registrovaném partnerství a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Protokol, který se o prohlášení sepisuje, podepisují osoby vstupující do partnerství a matrikář, popř. tlumočník, je-li jeho přítomnost nutná. Partnerství se zapíše do knihy registrovaného partnerství. K zápisu partnerství je příslušný registrující matriční úřad.

Kdo je oprávněn v této věci jednat

Fyzická osoba, popř. obě osoby, které chtějí vstoupit do registrovaného partnerství.

Podmínky a postup řešení

Podmínkou vstupu do partnerství je, aby alespoň jedna z osob vstupujících do partnerství byla státním občanem České republiky.

Do partnerství nemohou vstoupit osoby navzájem příbuzné v linii přímé a sourozenci.

Do partnerství nemůže vstoupit osoba, která:

  • nedosáhla věku 18 let,
  • má omezenou svéprávnost v této oblasti, nebo
  • již dříve uzavřela manželství, nebo která již dříve vstoupila do partnerství anebo do obdobného svazku osob stejného pohlaví v zahraničí, a její manželství nebo partnerství anebo obdobný svazek trvá.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

Osoby, které chtějí učinit prohlášení o vstupu do registrovaného partnerství, vyplní dotazník k registrovanému partnerství a spolu s předepsanými doklady jej osobně předloží příslušnému matričnímu úřadu.

Dotčené instituce

Osoby vstupující do partnerství na území České republiky činí prohlášení osobně před kterýmkoli matričním úřadem bez ohledu na trvalý pobyt budoucích partnerů.

Jako místo pro vstup do registrovaného partnerství ve správním obvodu matričního úřadu Velké Březno, matrikářka  obce  určila kancelář č. 1 Obecního úřadu a Obřadní místnost Obecního úřadu, Děčínská 211, 403 23  Velké Březno.

Kde: 

Obecní úřad Velké Březno, kancelář č. 1

Kdy: 

Pondělí, Středa: 7:30-11:30, 12:30-16:30

Po dohodě se zaměstnancem OÚ:

Úterý, Čtvrtek: 7:30-11:30, 12:30-14:30

Kontaktní osoba:

Michaela Neumannová, tel. 475 228 340, email: matrika@velke-brezno.cz

Správní poplatky:

  • 5 000 Kč – vstup do partnerství osobami, nemají-li trvalý pobyt na území České republiky,

  • 3 000 Kč – vstup do partnerství osobami, z nichž pouze jedna má trvalý pobyt na území České republiky,
  • 3 000 Kč – za vydání povolení vstoupit do registrovaného partnerství mimo určené místo nebo dobu (poplatek se vybírá jen jednou – povoluje-li se vstoupení do registrovaného partnerství mimo určené místo a současně i mimo určenou dobu),
  • 500 Kč – vydání Vysvědčení o právní způsobilosti ke vstupu do partnerství v cizině,

Poplatky se platí v hotovosti nebo platební kartou v den odevzdání dotazníku ke vstupu do partnerství.

Vydání dokladu o partnerství:

  • 0 Kč – za vydání prvního dokladu o partnerství (tzv. prvopis),

  • 300 Kč – za vydání každého dalšího dokladu o partnerství (tzv. druhopis),

  • 100 Kč – za vydání vícejazyčného standardního formuláře.

vstup do registrovaného partnerství


nahoru