Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Obec Velké Březno
Velké Březno

Od 29. června 2023 jsou spuštěny nové internetové stránky obce.  Naší snahou bylo stránky zjednodušit a zpřehlednit pro větší komfort návštěvníků. V případě , že naleznete nějakou chybu či nedostatek, informujte laskavě paní Radlovou, tel. 412 528 477, email: radlova@velke-brezno.cz. Děkujeme za pochopení a Vaší podporu.

Sekretariát, podatelna

ÚSEK SPRÁVNÍCH ČINNOSTÍ - SEKRETARIÁT, PODATELNA, CZECHPOINT

Kontakt: Jana Radlová, tel. 412 528 477, email: radlova@velke-brezno.cz

Zajišťuje následující činnosti:

  • Zajišťuje podatelnu, datové zprávy, výpravnu.
  • CZECHPOINT (výpis z RT, KN, bodové hodnocení, výpis z OR...) 
  • Eviduje dokumenty volených orgánů a umožňuje do nich nahlížet.  
  • Vede úřední desku obecního úřadu, včetně elektronické úřední desky.
  • Spravuje spisovnu obecního úřadu.
  • Zajišťuje evidenci ztrát a nálezů.
  • Zajišťuje evidenci žádosti o informaci dle § 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.
  • Správa webových stránek.
  • Zajišťuje činnost sekretariátu starosty obce a tajemníka OÚ.

SPRÁVNÝ ZPŮSOB PODÁNÍ

Podání je úkonem směřujícím vůči správnímu orgánu. Podání se posuzuje podle svého skutečného obsahu a bez ohledu na to, jak je označeno (žádost, podnět, návrh)
Z podání musí být patrno, kdo je činí, které věci se týká a co se navrhuje.

Fyzická osoba uvede v podání jméno, příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu, popřípadě jinou adresu pro doručování. V podání souvisejícím s její podnikatelskou činností uvede fyzická osoba jméno a příjmení, popřípadě dodatek odlišující osobu podnikatele nebo druh podnikání vztahující se k této osobě nebo jí provozovanému druhu podnikání, identifikační číslo osob a adresu zapsanou v obchodním rejstříku nebo jiné zákonem upravené evidenci jako místo podnikání, popřípadě jinou adresu pro doručování.

Právnická osoba uvede v podání svůj název nebo obchodní firmu, identifikační číslo osob nebo obdobný údaj a adresu sídla, popřípadě jinou adresu pro doručování. Podání musí obsahovat označení správního orgánu, jemuž je určeno, další náležitosti, které stanoví zákon, a podpis osoby, která je činí.

Podání je možno učinit písemně nebo ústně do protokolu anebo v elektronické podobě. Pokud je podání učiněno pouze elektronicky bez elektronického podpisu, telefaxem nebo veřejnou datovou sítí bez použití podpisu, není možné jej akceptovat.  Za podmínky, že takové podání je do 5 dnů potvrzeno, popřípadě doplněno způsobem uvedeným ve větě první, je možno je učinit pomocí jiných technických prostředků, zejména prostřednictvím dálnopisu, telefaxu nebo veřejné datové sítě bez použití podpisu.

Obecní úřad


nahoru