Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Obec Velké Březno
Velké Březno

Oznámení o konání revize souladu katastru nemovitostní se skutečným stavem v terénu. Jedná se o katastrální území Velké Březno, Vítov u Velkého Března a Valtířov nad Labem. Více informací naleznete na úřední desce obecního úřadu.

Sekretariát, podatelna

ÚSEK SPRÁVNÍCH ČINNOSTÍ - SEKRETARIÁT, PODATELNA, CZECHPOINT

Kontakt: Jana Radlová, tel. 412 528 477, email: radlova@velke-brezno.cz

Zajišťuje následující činnosti:

  • Zajišťuje podatelnu, datové zprávy, výpravnu.
  • CZECHPOINT (výpis z RT, KN, bodové hodnocení, výpis z OR...) 
  • Eviduje dokumenty volených orgánů a umožňuje do nich nahlížet.  
  • Vede úřední desku obecního úřadu, včetně elektronické úřední desky.
  • Spravuje spisovnu obecního úřadu.
  • Zajišťuje evidenci ztrát a nálezů.
  • Zajišťuje evidenci žádosti o informaci dle § 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.
  • Zajišťuje evidenci stížností.
  • Správa webových stránek.
  • Zajišťuje činnost sekretariátu starosty obce a tajemníka OÚ.

SPRÁVNÝ ZPŮSOB PODÁNÍ

Podání je úkonem směřujícím vůči správnímu orgánu. Podání se posuzuje podle svého skutečného obsahu a bez ohledu na to, jak je označeno (žádost, podnět, návrh)
Z podání musí být patrno, kdo je činí, které věci se týká a co se navrhuje.

Fyzická osoba uvede v podání jméno, příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu, popřípadě jinou adresu pro doručování. V podání souvisejícím s její podnikatelskou činností uvede fyzická osoba jméno a příjmení, popřípadě dodatek odlišující osobu podnikatele nebo druh podnikání vztahující se k této osobě nebo jí provozovanému druhu podnikání, identifikační číslo osob a adresu zapsanou v obchodním rejstříku nebo jiné zákonem upravené evidenci jako místo podnikání, popřípadě jinou adresu pro doručování.

Právnická osoba uvede v podání svůj název nebo obchodní firmu, identifikační číslo osob nebo obdobný údaj a adresu sídla, popřípadě jinou adresu pro doručování. Podání musí obsahovat označení správního orgánu, jemuž je určeno, další náležitosti, které stanoví zákon, a podpis osoby, která je činí.

Podání je možno učinit písemně nebo ústně do protokolu anebo v elektronické podobě. Pokud je podání učiněno pouze elektronicky bez elektronického podpisu, telefaxem nebo veřejnou datovou sítí bez použití podpisu, není možné jej akceptovat.  Za podmínky, že takové podání je do 5 dnů potvrzeno, popřípadě doplněno způsobem uvedeným ve větě první, je možno je učinit pomocí jiných technických prostředků, zejména prostřednictvím dálnopisu, telefaxu nebo veřejné datové sítě bez použití podpisu.

 


Informaci o doručování písemností osobám s adresou ohlašovny Děčínská 211, 403 23 Velké Březno

Obecní úřad Velké Březno upozorňuje občany, že platí povinnost ohlašoven, v jejichž sídle má fyzická osoba trvalý pobyt, zajistit vhodné místo, kde bude možné uložit oznámení o uložení zásilky a výzvu s poučením (§ 10c zákona č. 133/2000 Sb., v platném znění).

Oznámení o uložení zásilky a výzvy s poučením pro občany, kteří mají adresu ohlašovny Děčínská 211, 403 23 Velké Březno, se ukládají na OÚ Děčínská 211, 403 23 Velké Březno. Občan s touto adresou má možnost dotazem zjistit, zda pro něho byla doručovatelem zanechána výzva, a to v úředních hodinách úřadu – PO a ST, v době od 7.30 hodin do 16.30 hodin, může také využít e-mailové adresy podatelna@velke-brezno.cz.

V této souvislosti upozorňujeme, že OÚ Velké Březno umožňuje v souladu s výše uvedenou právní úpravou pouze uložení oznámení o uložení zásilky a výzvy s poučením, nikoliv již zásilky samotné. Vlastní zásilky zasílané osobám s adresou ohlašovny Děčínská 211, 403 23 Velké Březno, jsou ukládány u pobočky Česká pošta, Děčínská 168, 403 23 Velké Březno.


nahoru