Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Obec Velké Březno
Velké Březno

Oznámení o konání revize souladu katastru nemovitostní se skutečným stavem v terénu. Jedná se o katastrální území Velké Březno, Vítov u Velkého Března a Valtířov nad Labem. Více informací naleznete na úřední desce obecního úřadu.

Krizové řízení

Jsou do něj zahrnuty povodně a požáry a ochrana obyvatelstva při průmyslových haváriích, při ostatních živelných pohromách, při teroristickém útoku nebo v době napadení státu

PORTÁL KRIZOVÉHO ŘÍZENÍ ÚSTECKÉHO KRAJE

Bezpečnostní rada obce:

Starostka obce, Zuzana Mendlová, DiS. předseda BR
Místostarosta obce, Mgr. Michal Kulhánek místopředseda BR
Tajemník OÚ, Ing. Libor Teplan tajemník BR
Radní, Lumír Petrák člen BR
Radní, Ing. Jan Fiala člen BR
Radní, Petr Žižka člen BR

 

 1. Bezpečnostní rada obce je koordinační orgán pro přípravu na krizové situace v obci. Jednání Bezpečnostní rady je neveřejné. 
 2. Bezpečnostní rada projednává:

a)      zajištění připravenosti obce na krizové situace včetně návrhů opatření,

b)      rozpracování úkolů krizového plánu kraje a ORP, uložených hasičským záchranným sborem kraje.

c)      plán evakuace osob z ohroženého území v obci,

d)      zprávu o činnosti a připravenosti SDH obce,

e)      způsob seznámení právnických a fyzických osob s charakterem možného ohrožení v obci, s připravenými krizovými opatřenímI a se způsobem jejich provedení,

f)       způsob shromažďování nezbytných údajů o osobách, které v době krizového stavu přechodně změní pobyt,

g)      zprávu o hodnocení krizové situace a přijatých opatřeních,

h)      podmínky nouzového přežití obyvatelstva,

i)        návrh objemu finančních prostředků v rozpočtu obce, vyčleněných k zajištění přípravy na krizové situace v obci.

KRIZOVÝ ŠTÁB

Krizový štáb obce je pracovním orgánem obce a je tvořen z členů Bezpečnostní rady obce, případně dalších odborníků.

Krizový štáb obce ustavuje a svolává starosta obce za účelem řešení konkrétní krizové situace (havárie, přírodní katastrofa, pandemie, napadení státu a pod) nebo v případě vyhlášení krizového stavu na území obce, zejména je-li nutné zabezpečit evakuaci a nouzové přežití obyvatelstva za účelem:

 • řešení mimořádné události nebo krizové situace a ke zmírnění jejich následků, včetně plnění úkolů orgánů krizového řízení za stavu ohrožení státu vyhlášeného v souvislosti se zajišťováním obrany České republiky a za válečného stavu,
 • koordinace záchranných prací a likvidačních prací hejtmanem nebo starostou obce s rozšířenou působností v souvislosti s řešením mimořádné události v případech stanovených právním předpisem, pokud nevyužijí koordinace bez využití krizového štábu,
 • taktických a prověřovacích cvičeních organizovaných k ověření výše uvedených činností, které nařídí k tomu oprávněná osoba.

Základním úkolem Krizového štábu je řešit vzniklé krizové situace, resp. koordinovat záchranné a likvidační práce v souvislosti s řešením mimořádné události.

Krizový štáb obce se podílí ve spolupráci se složkami IZS na koordinaci provedení záchranných a likvidačních prací a ostatních úkolů ochrany obyvatelstva a života obce (varování, evakuace, nouzové přežití) a následně obnovovacích prací (asanační) na postiženém území obce. Na základě zpracované dokumentace, předkládá  podklady pro rozhodovací činnost starosty obce a rady obce při řešení mimořádných událostí a krizových situací, zejména:

 • zabezpečuje vyhodnocování situace,
 • přijímá opatření k řešení vzniklého stavu a spolupracuje s orgány koordinující záchranné a likvidační práce,
 • zabezpečuje odpovídající zázemí postiženým osobám (nouzové přežití), ochranu majetku,
 • zabezpečuje likvidaci následků mimořádné události nebo krizové situace.

POVODŇOVÁ KOMISE OBCE

Starostka obce

Zuzana Mendlová  

předseda PK

Tajemník OÚ

Ing. Libor Teplan

místopředseda PK

Referent KŘ

Kateřina Jelínková

zapisovatel PK

Místostarosta obce

Mgr. Michal Kulhánek

člen PK

Radní

Ing. Jan Fiala

člen PK

Radní

Lumír Petrák

člen PK

Radní

Petr Žižka

člen PK

 

Povodňovou komisi zřizuje rada obce.

Povodňová komise obce je podřízena povodňové komisi obce s rozšířenou působností.

Povodňová komise obce ve svém územním obvodu v rámci zabezpečení úkolů při ochraně před povodněmi:

a)      zajišťuje pracovní síly a věcné prostředky na provádění záchranných prací a zabezpečení náhradních funkcí v území,

b)      prověřuje připravenost účastníků ochrany podle povodňových plánů,

c)      organizuje a zabezpečuje hlásnou povodňovou službu a hlídkovou službu, zabezpečuje varování právnických a fyzických osob v územním obvodu obce s využitím jednotného systému varování,

d)      informuje o nebezpečí a průběhu povodně povodňové orgány sousedních obcí a povodňový orgán obce s rozšířenou působností,

e)      vyhlašuje a odvolává stupně povodňové aktivity v rámci územní působnosti,

f)       organizuje, řídí, koordinuje a ukládá opatření na ochranu před povodněmi podle povodňových plánů a v případě potřeby vyžadují od orgánů, právnických a fyzických osob osobní a věcnou pomoc,

g)      zabezpečuje evakuaci a návrat, dočasné ubytování a stravování evakuovaných občanů, zajišťuje další záchranné práce,

h)      zajišťuje v době povodně nutnou hygienickou a zdravotnickou péči, organizují náhradní zásobování, dopravu a další povodní narušené funkce v území,

i)       provádí prohlídky po povodni, zjišťuje rozsah a výši povodňových škod, zjišťuje účelnost provedených opatření a podává zprávu o povodni povodňovému orgánu obce s rozšířenou působností,

j)       vede záznamy v povodňové knize.

Činnost obyvatel Velkého Březno při povodni

Při dosažení 1. SPA (1. SPA se nevyhlašuje)

 • zajistit si poslech hromadných sdělovacích prostředků, obecního rozhlasu, sledovat webové stránky obce, facebook obce, prověřit komunikaci se sousedy, 
 • získat informace ke srážkové a hydrologické prognóze,
 • sledovat vodní stavy v hlásných profilech,
 • Provést prohlídku domů, zahrad a ploch ohrožených zátopou. Odklidit odplavitelný materiál, ostatní materiál ukotvit.

Při vyhlášení stavu pohotovosti - 2. SPA:

 • zajistit si poslech hromadných sdělovacích prostředků, 
 • připravit cenné věci elektronika apod. K přemístění do vyšších pater a v případě negativní prognózy toto přemístit,
 • řídit se příkazy povodňových orgánů, policie a záchranářů a aktivně se zapojit do ochrany před povodní, podle pokynů povodňových orgánů, policie a záchranářů,
 • informovat se o způsobu, místě soustředění evakuace a místa evakuace,
 • připravit si pytle s pískem, montážní pěnu a další těsnící materiál Na utěsnění nízko položených dveří, oken, odpadních potrubí atd.
 • odstranit nebo řádně zajistit snadno odplavitelný materiál v širším rozlivu, 
 • v případě pěší uvažované evakuace vyvézt vozidlo mimo zátopu,
 • připravit evakuační zavazadlo.

Při vyhlášení stavu ohrožení - 3. SPA:

 • přemístit cenný nábytek, potraviny a nebezpečné látky (látky toxické, výbušné apod.) do vyšších pater, pokud to již nebylo učiněno, 
 • připravit vyvedení hospodářských zvířat,
 • připravit spolubydlící a domácí zvířata k evakuaci evakuační zavazadlo, připravit vozidlo v případě že nebylo vyvezeno,
 • před případným zaplavováním domu odpojit přívod elektrického proudu k nebezpečným spotřebičům, uzavřít hlavní uzávěr plynu a vody, pokud je to technicky možné utěsnit i kanalizaci,
 • v případě evakuace ověřit, zda se evakuují i sousedé.


V PŘÍPADĚ HAVÁRIE VOLEJTE

Plyn

dle dodavatele, se kterým máte uzavřenou smlouvu

Elektřina

dle dodavatele, se kterým máte uzavřenou smlouvu

Voda

602 692 087

Kanalizace

702 172 282

Police ČR

158 lze i 112

Úraz

155 lze i 112

Požár

150 lze i 112

Nehoda

112

Porucha auta

1224

Pád stromu

150 - pokud padl na vozovku nebo ohrožuje zdraví či majetek obyvatel 475 209 341 v ostatní případech

Veřejné osvětlení

800 101 109

EVAKUAČNÍ BALÍČEK

Co má obsahovat lékárnička

1. Léčivé  přípravky  (pouze  ty,  jejichž  výdej  není vázán na lékařský předpis) ·  

 •   tablety nebo čípky proti bolestem hlavy, zubů (analgetika)         
 •   tablety nebo čípky ke snížení zvýšené teploty (antipyretika)         
 •   tablety  proti nevolnosti  při jízdě  dopravním prostředkem (antiemetika)        
 •   živočišné uhlí      
 •   nosní kapky na uvolnění nosních dýchacích průchodů (otorinolaryngologika)        
 •   kapky, roztok (sirup) nebo tablety proti kašli (antitusika, expektorancia)       
 •   kloktadlo pro dezinfekci dutiny ústní a při bolestech hltanu (stomatologika)      
 •   mast nebo sprej urychlující hojení, např. popálenin (dexpantenolový sprej)        
 •   oční kapky nebo oční mast s dezinfekčním účinkem, oční voda na výplach očí (oftalmologika) 
 •   mast nebo gel při poštípání hmyzem (lokální  antihistaminika)
 •   tablety při systémové alergické reakci (celková antihistaminika)
 •   přípravek k dezinfekci kůže a povrchových ran
 •   dezinfekční prostředek na okolí rány
 •   inertní mast nebo vazelína

2. Obvazový a jiný zdravotnický materiál

 • gáza hydrofilní skládaná kompresy sterilní, různé rozměry
 • náplast na cívce, různé rozměry
 • rychloobvaz na rány, různé rozměry
 • obinadlo elastické, různé rozměry
 • obvaz sterilní, různé rozměry
 • obinadlo škrtící pryžové
 • šátek trojcípý
 • vata obvazová a buničitá
 • teploměr lékařský
 • rouška resuscitační
 • pinzeta anatomická
 • pinzeta chirurgická rovná
 • lopatky lékařské dřevěné
 • lékařské rukavice pryžové
 • rouška PVC 45 x 55 cm
 • dlahy pro fixaci, různé rozměry 

3. Různé   

 • nůžky
 • zavírací špendlíky, různé velikosti
 • záznamník s tužkou
 • svítilna/baterka včetně zdroje

Pokud použijete vlastní automobil je nutno mít:

 • v nádrži nebo v zásobě pohonné hmoty alespoň na 100 km, v pořádku nářadí a náhradní díly
 • zkontrolovaný obsah lékárničky
 • bateriovou svítilnu, kapesní nůž, lopatku, hasicí přístro

V případě vyhlášení mimořádné události budou občané na tuto skutečnost upozorněni:

 • hlášením místního rouhlasu
 • sirénou
 • výstražným informačním systémem
 • SMS
 • mobilním rozhlasem
 • facebook
 • web

nahoru