Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Obec Velké Březno
Velké Březno

Oznámení o konání revize souladu katastru nemovitostní se skutečným stavem v terénu. Jedná se o katastrální území Velké Březno, Vítov u Velkého Března a Valtířov nad Labem. Více informací naleznete na úřední desce obecního úřadu.

Vodní hospodářství

Detašované pracoviště Zahradní 182:
 
Kontakt: 
 
Pro území obce zajišťujeme tyto činnosti:
 • provoz vodovodů, kanalizací a ČOV 
 • vyhledávání a odstraňování havárií a poruch na zařízení vodovodů, kanalizací a ČOV
 • údržba zdrojů pitné vody pro veřejné vodovody
 • údržba objektů vodovodů, kanalizace a ČOV
 • pasportizace vodovodů a kanalizací, vydávání stanovisek k existenci sítí VaK
 • vydávání stanovisek k novým přípojkám vody a kanalizace, k místu jejich napojení na veřejnou síť
 • návrhy na investice a obnovu majetku vodovodů, kanalizací a ČOV
 • odečty, plombování a výměny vodoměrů 
 • fakturace vodného a stočného, platby záloh za vodné a stočné
 • uzavírání a evidence smluv na odběr pitné a odvádění odpadních vod
 • vedení veškeré agendy související s provozem (vodní bilance, poplatky státu za odběr a vypouštění vod, zajištění a vyhodnocení rozborů kalů, pitné a odpadní vody, dále zpracováváme hlášení, statistiky, evidenci odpadů z ČOV, evidenci majetku VaK, jeho opotřebení a plán obnovy, provozní řády, povolení k odběru a vypouštění vod.)
 • přehled nákladů na provoz vodovodů, kanalizací a ČOV 
 • podklady a kalkulace cen vodného a stočného dle pravidel ministerstva zemědělství
 • shromažďování a evidence údajů a zákresy tras přípojek vody, kanalizace a likvidace dešťových vod z jednotlivých rodinných domů
 • kontrola porušování provozního řádu vodovodu a kanalizace 

Vodovod zahrnuje 17,93 km potrubí, 5 zdrojů pitné vody (studny, vrty, prameniště), 3 čerpací stanice pitné vody, tři vodojemy o objemech 500 m3, 165 m3 a 20 m3.
Kanalizace zahrnuje 16,57 km potrubí, 9 přečerpávacích stanic odpadních vod, ČOV Valtířov s velikostí 300 EO a ČOV Velké Březno s velikostí nad 10 tisíc EO. 
Pozn.: EO neboli ekvivalentní obyvatel, je ukazatel velikosti ČOV, vypočtený ze znečištění obsaženého v odpadní vodě, které vyprodukuje 1 obyvatel (kg/den).

 


nahoru