Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Obec Velké Březno
Velké Březno

Oznámení o konání revize souladu katastru nemovitostní se skutečným stavem v terénu. Jedná se o katastrální území Velké Březno, Vítov u Velkého Března a Valtířov nad Labem. Více informací naleznete na úřední desce obecního úřadu.

Ověřování podpisů a ověřování pravosti listin

Vidimací se ověřuje, že opis nebo kopie (dále jen vidimovaná listina) se doslova shoduje s předloženou listinou, která je originálem nebo již vidimovanou listinou.

Legalizací se ověřuje, že žadatel listinu před ověřující osobou vlastnoručně podepsal nebo podpis na listině uznal za vlastní.

Vidimací a legalizací se nepotvrzuje správnost ani pravdivost údajů uvedených na listině ani jejich soulad s právními předpisy. Úřad za obsah listin neodpovídá.   

Za jakých podmínek mohu zažádat o legalizaci či vidimaci?

Vidimace se neprovede:
 • je-li předložená listina, z níž je vidimovaná listina pořízena, listinou, jejíž jedinečnost nelze vidimovanou listinou nahradit, zejména občanský průkaz, cestovní doklad, zbrojní průkaz, řidičský   průkaz, vojenská knížka, služební průkaz, průkaz o povolení k pobytu cizince, rybářský lístek,  lovecký lístek nebo jiný průkaz, vkladní knížka, šek, směnka nebo jiný cenný papír, los, sázenka,  protest směnky, geometrický plán, rys nebo technická kresba;
 • je-li předložená listina, z níž je vidimovaná listina pořízena, psána v jiném než českém nebo  slovenském jazyce a neovládá-li ověřující osoba jazyk, v němž je listina psána a není-li současně   předložena v úředně ověřeném překladu do jazyka českého; to neplatí, byla-li kopie listiny pořízena   ověřující osobou na kopírovacím zařízení, a to na náklady žadatele;
 • je-li předložená listina, z níž je vidimovaná listina pořízena, opatřena viditelným zajišťovacím prvkem,   jenž je součástí obsahu právního významu této listiny, například hologramem; to neplatí, je-li kopie   listiny pořízena ověřující osobou na kopírovacím zařízení, a to na náklady žadatele;
 • je-li předložená listina již ověřenou vidimovanou listinou, v jejíž ověřovací doložce je uveden údaj o   tom, že předložená listina obsahovala viditelný zajišťovací prvek, jenž je součástí obsahu právního   významu této listiny, například hologram;
 • je-li listina opatřena plastickým textem nebo otiskem plastického razítka
 • jsou-li v předložené listině, z níž je vidimovaná listina pořízena, změny, doplňky, vsuvky nebo škrty,   které by mohly zeslabit její věrohodnost;
 • jestliže se vidimovaná listina doslovně neshoduje s předloženou listinou, z níž byla pořízena;
 • není-li z předložené listiny, z níž je vidimovaná listina pořízena, patrné, zda se jedná:
  - o prvopis (již ověřenou vidimovanou listinu) listinu, která je výstupem z autorizované konverze  dokumentů,
  - opis anebo kopii pořízenou ze spisu, nebo
  - stejnopis písemného vyhotovení  rozhodnutí anebo výroku rozhodnutí vydaného podle zvláštního právního předpisu.
Legalizace se neprovede:
 • jde-li o legalizaci podpisu ověřující osoby, která legalizaci provádí,
 • je-li podpis vyhotoven jinými písmeny než písmeny latinské abecedy, nebo
 • jde-li o legalizaci podpisu na listině, která neobsahuje žádný text,
 • je-li legalizován podpis na listině, která je psána v jiném než českém nebo slovenském jazyce a  není-li současně předložena v úředně ověřeném překladu do jazyka českého.

O provedení vidimace a legalizace se provede záznam v ověřovací knize. Vidimace a legalizace se na listině vyznačí ověřovací doložkou a otiskem úředního razítka.

Kde: 

Obecní úřad Velké Březno, přízemí, kancelář č. 1

Kdy:

Pondělí, Středa: 7:30-11:30, 12:30-16:30

Úterý, Čtvrtek: 7:30-11:30, 12:30-14:30

Pátek: 7:30-12:30

Kontaktní osoba:

Michaela Neumannová, tel.: 475 228 340, email: matrika@velke-brezno.cz
ZÁSTUP - Petra Dvořáková, tel.: 412 528 473, email: dvorakova@velke-brezno.cz

Budu potřebovat:

 • k legalizaci na úřadě předložte listinu, na které žádáte ověření pravosti podpisu
 • platný občanský průkaz, cestovní pas pokud jde o občana ČR
 • průkaz k povolení pobytu nebo cestovní doklad anebo průkaz totožnosti občana členského státu Evropské unie jde-li o cizince
 • k vidimaci na úřadě předložte originál listiny nebo již úředně vidimovanou listinu, kterou požadujete vidimovat a případně fotokopii této listiny.

Na náklady žadatele lze pořídit fotokopii listiny na úřadě.

Správní poplatek:

Legalizace podpisu 50 Kč/podpis
Vidimace listiny 30 Kč/strana

 


nahoru