Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Obec Velké Březno
Velké Březno

Oznámení o konání revize souladu katastru nemovitostní se skutečným stavem v terénu. Jedná se o katastrální území Velké Březno, Vítov u Velkého Března a Valtířov nad Labem. Více informací naleznete na úřední desce obecního úřadu.

Nejčastější dotazy

1. Co to je dřevina rostoucí mimo les?

Dřevinou rostoucí mimo les, se rozumí strom či keř rostoucí jednotlivě či ve skupinách ve volné krajině či sídelních útvarech, mimo pozemky určené k plnění funkce lesa.

2. Potřebuji povolení k pokácení stromu na svém pozemku?

  • Povolení ke kácení dřevin, za předpokladu, že tyto nejsou součástí významného krajinného prvku [§ 3 odst. 1 písm. b) zákona] nebo stromořadí, se podle § 8 odst. 3 zákona nevyžaduje:
  • pro dřeviny o obvodu kmene do 80 cm měřeného ve výšce 130 cm nad zemí,
  • pro zapojené porosty dřevin, pokud celková plocha kácených zapojených porostů dřevin nepřesahuje 40 m2,
  • pro dřeviny pěstované na pozemcích vedených v katastru nemovitostí ve způsobu využití jako plantáž dřevin,
  • pro ovocné dřeviny rostoucí na pozemcích v zastavěném území evidovaných v katastru nemovitostí jako druh pozemku zahrada, zastavěná plocha a nádvoří nebo ostatní plocha se způsobem využití pozemku zeleň.

Pokud si nebudete jisti, nebojte se zeptat, rádi Vám poradíme a pomůžeme i s administrací žádosti.

3. Co obsahuje žádost o povolení ke kácení dřevin rostoucí mimo les?

Žádost o povolení ke kácení dřevin (§ 8 odst. 1 zákona) musí vedle obecných náležitostí podání podle správního řádu obsahovat:

  • označení katastrálního území a parcely, na které se dřeviny nachází, stručný popis umístění dřevin a situační zákres,
  • doložení vlastnického práva či nájemního nebo uživatelského vztahu žadatele k příslušným pozemkům, nelze-li je ověřit v katastru nemovitostí, včetně písemného souhlasu vlastníka pozemku s kácením, není-li žadatelem vlastník pozemku,
  • specifikaci dřevin, které mají být káceny, zejména druhy, popřípadě rody dřevin, jejich počet a obvod kmene ve výšce 130 cm nad zemí; pro kácení zapojených porostů dřevin lze namísto počtu kácených dřevin uvést výměru kácené plochy s uvedením druhového, popřípadě rodového zastoupení dřevin. Např. Bříza Bělokorá, 1 ks, obvod kmene ve výšce 130 cm na zemí 120cm,
  • zdůvodnění žádosti např. zdravotní stav dřeviny.

4. Kdy je možné pokácení stromu provést?

Kácení se provádí zpravidla v období vegetačního klidu, tj. od 1.10 do 31.3, což je období přirozeného útlumu fyziologických a ekologických funkcí dřeviny. Mimo toto období bychom mohli při kácení stromu ohrozit zákonem chráněné živočichy, kterými jsou například hnízdící ptáci nebo chráněné druhy hmyzu, zejména brouků. Pokud je třeba k pokácení stromu povolení, je možné kácet až po obdržení pravomocného rozhodnutí.

5. Potřebuji povolení k prořezání stromu na svém pozemku?

Povolení správního orgánu k ořezu větví vašeho stromu není potřeba, ořez však musí být proveden citlivě a odborným způsobem. Dle ust. § 7 zákona č. 114/1992 Sb. jsou dřeviny před poškozením a ničením chráněny. Nadměrný neodborný ořez, který může vést k následnému poškození či odumření dřeviny, je kvalifikován jako poškozování dřeviny a podléhá sankcím ze strany kontrolních orgánů.

Nenavážejte ke kmeni stromu kameny, zelený odpad atd., kořeny pak napadají houbové choroby nebo hlodavci a následně může být narušena stabilita stromu.

6. Postup tzv. bezpečnostního kácení

Pokud je zřejmě a bezprostředně ohrožen život či zdraví, nebo hrozí-li škoda značného rozsahu, není povolení třeba, avšak kdo za těchto podmínek provede kácení, musí do 15 dnů doložit oznámení orgánu ochrany přírody.

Je nutné doložit tento havarijní stav např. fotografiemi, protokolem od policie atd.

7. Musím sekat svůj pozemek a jak často?

Pokud jste vlastníkem pozemku na území obce, je Vaší povinností v rámci prevence šíření plevelů a šíření škůdců, zeleň na svém pozemku sekat. Pokud tak neučiníte alespoň 2x do roka, vystavujete se hrozbě přestupkového řízení a hrozbě pokuty ze strany správního orgánu. Všichni naši občané by měli dbát pořádku a pěkného vzhledu obce a pomáhat tak vytvářet z naší obce příjemné místo k životu, na které můžeme být pyšní a kam se budeme po odjezdu vždy rádi vracet.

8.Správní poplatek za kácení dřevin rostoucích mimo les

Správní poplatek je třeba uhradit ve výši 500 Kč, nejlépe ihned při podání žádosti o povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les.

Obecní úřad


nahoru