Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Obec Velké Březno
Velké Březno

Oznámení o konání revize souladu katastru nemovitostní se skutečným stavem v terénu. Jedná se o katastrální území Velké Březno, Vítov u Velkého Března a Valtířov nad Labem. Více informací naleznete na úřední desce obecního úřadu.

Nejčastější dotazy

Jak platit zálohy na vodu?
Zálohu na vodu je možné platit v hotovosti přímo v kanceláři VaK v 1.patře budovy OÚ v Zahradní 182. Další možností, která je pro Vás pohodlnější, je zřízení trvalého příkazu z Vašeho účtu, variabilní symbol a č. účtu najdete na Vaší smlouvě nebo je rádi na požádání sdělíme. 

Jaká je tvrdost vody?
Tvrdost vody se pohybuje v mezích doporučení dané předpisy, doporučeno je rozmezí 2-3,5 mmol/l. Toto rozmezí je optimální pro zdraví našeho organismu.  Konkrétně ve Velkém Březně se tvrdost pohybuje v rozmezí 2,3-2,8 mmol/l a ve Valtířově 2,7-2,9 mmol/l, pro přepočet na německé stupně hodnoty vynásobte číslem 5,6. Pitná voda je pravidelně kontrolována, rozbory najdete internetových stránkách nebo jsou k nahlédnutí v kanceláři VaK na OÚ Velké Březno.

Jaká je cena vody?
Cena vodného a stočného se drží dlouhodobě velmi nízko. Cena schválená pro daný rok je vždy aktuálně zveřejněna na stránkách obce, vyvěšena na obecních vývěskách a v kanceláři VaK. 

Čí je přípojka vody a kanalizace?
Přípojka vody a kanalizace je dle § 3 zákona o VaK č.274/2001 Sb. vlastníka připojené nemovitosti, který zodpovídá za její celkový stav. Vlastník je povinen zajistit, aby vodovodní přípojka byla provedena a užívána tak, aby nemohlo dojít ke znečištění vody ve vodovodu. U kanalizační přípojky zodpovídá za to, že je vodotěsná a nedojde ke zmenšení profilu stoky, do které je zaústěna.  Vodárenský provoz provádí pouze opravy a údržbu přípojek v místech veřejného prostranství, neprovádí jejich výměnu z důvodu celkově nevyhovujícího stavu. Pojmy oprava a údržba dále specifikují platné právní předpisy.

Co je neoprávněný odběr pitné vody nebo neoprávněné vypouštění odpadních vod?
Neoprávněným odběrem je odběr bez platné smlouvy nebo v rozporu s ní, dále odběr přes vodoměr, který v důsledku poškození nezaznamenává nebo zaznamenává menší odběr než je skutečný. Neoprávněným vypouštěním je vypouštění bez platné smlouvy nebo v rozporu s ní a vypouštění v rozporu s platným kanalizačním řádem nebo přes neschválené či poškozené měřidlo. Tato porušení podléhají sankcím ze strany správního orgánu. Odběratel nesmí bez souhlasu vodárny připojit na vodu dalšího odběratele, manipulovat s měřidlem (povinností je závady v měření neprodleně nahlásit), propojit domovní rozvody s jiným zdrojem, např. s domovní studnou nebo vypouštět jiné vody než uvedené ve smlouvě (zakázané jsou např. vody dešťové, vody ze septiků a žump, vody se závadnými látkami nebo odebírané z nenahlášené domovní studny) 

Co je porušováním kanalizačního řádu?
Do kanalizace nepatří vše, co může ucpávat nebo jinak poškozovat potrubí kanalizace, čerpadla v čerpacích stanicích nebo narušovat chod čistírny odpadních vod. Každý kdo vypouští do kanalizace jiné než splaškové vody, navyšuje náklady na údržbu a opravy a tím zvyšuje tlak na růst ceny stočného. 

Co do kanalizace nepatří?
1. Biologický odpad:  např. zbytky jídel, zeleniny, ovoce ad. potravin, tuky a oleje, odpady z kuchyňských drtičů apod. 
Co mohou způsobit: ucpávání kanalizace, množení hlodavců v kanalizaci a čerpacích stanicích, vyšší náklady na provoz kanalizace, čerpacích stanic a čistírny odpadních vod
2. Hygienické potřeby: např. jednorázové vlhčené ubrousky, kosmetické a odličovací ubrousky, tampony, vatičky na čištění uší, vložky, jednorázové pleny apod. 
Co mohou způsobit: jednorázové vlhčené ubrousky se chovají jako hadr, namotávají se na čerpadla a výrazně zvyšují náklady na jejich opravy. Ostatní hygienické potřeby ČOV neumí rozložit, pokud nezpůsobí ucpání kanalizačního potrubí nebo zařízení čerpací stanice, jsou zachycovány před vstupem na ČOV česlemi a následně odváženy na skládku a značně zvyšují náklady a tím i cenu stočného. 
3. Chemikálie a další nebezpečné látky: například staré barvy, ředidla, lepidla, mazadla, oleje, zbytky čistících a jiných prostředků, kyseliny, hydroxidy, ropné látky, detergenty, infekční látky, léky, domácí a zahradní a další chemické látky
Co mohou způsobit: poškození potrubí kanalizace a zařízení čerpacích stanic a ČOV, oslabení nebo ve větším množství vyhubení bakterií, které zajišťují čištění splaškových vod na ČOV. Znovuobnovení čistícího procesu na ČOV je nákladný a zdlouhavý proces. Vnik závadných látek do kanalizace a následně na ČOV a do Homolského potoka, kam je odtok vyčištěné vody z ČOV zaústěn, je řešen jako havárie a prošetřuje ho Česká inspekce životního prostředí a Magistrát města Ústí nad Labem.
4. Dešťové a balastní vody z pozemků, vody předčištěné v septicích nebo přepady ze žump
Co mohou způsobit: splašková kanalizace je stavěna jako oddílná a s dešťovými vodami není počítáno. Splašky se při deštích tlačí z přeplněné kanalizace kanalizační přípojkou lidem do domů nebo vytékají kanalizačními šachtami na pozemky. Škody vznikají i pravidelným vytopením mechanického předčištěním ČOV umístěného v čerpací stanici u Tivoli a hydraulickým přetížením ČOV (vyplavením aktivovaného kalu). Mimo jiné jsou navyšovány náklady čerpáním dešťových vod (spotřeba elektrické energie), protože na kanalizaci obce je dalších 9 přečerpávacích stanic. Vody ze septiků a žump je zakázáno vypouštět do kanalizace ČOV ze zákona - tyto vody neobsahují čerstvé znečištění, kterými se bakterie na ČOV živí a ČOV pouze zatěžují.


nahoru