Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Obec Velké Březno
Velké Březno

Oznámení o konání revize souladu katastru nemovitostní se skutečným stavem v terénu. Jedná se o katastrální území Velké Březno, Vítov u Velkého Března a Valtířov nad Labem. Více informací naleznete na úřední desce obecního úřadu.

Sociálně-právní ochrana dětí

V rámci sociální práce na obcích je realizována rovněž sociálně-právní ochrana dětí. Obecní úřady II. stupně, což je i pověřený obecní úřad, jsou orgány sociálně právní ochrany dětí, a to s ohledem na  ustanovení § 4, odst. 1, písm. c), Zákona O sociálně-právní ochraně dětí č. 359/1999 Sb., v platném znění.

Obecní úřad druhého stupně je tedy povinnen plnit zejména následují standardy pro poskytování sociálně- právní ochrany dětí:

1.
a) vyhledávat ohrožené děti, a to konkrétně, jejichž rodiče:

  • zemřeli
  • neplní povinnosti plynoucí z rodičovské odpovědnosti, nebo
  • nevykonávají nebo zneužívají práva plynoucí z rodičovské odpovědnosti;

b) které byly svěřeny do výchovy jiné osoby odpovědné za výchovu dítěte, pokud tato osoba neplní povinnosti plynoucí ze svěření dítěte do její výchovy;

c) které vedou zahálčivý nebo nemravný život spočívající zejména v tom, že zanedbávají školní docházku, nepracují, i když nemají dostatečný zdroj obživy, požívají alkohol nebo návykové látky, jsou ohroženy závislostí, živí se prostitucí, spáchaly trestný čin nebo, jde-li o děti mladší než patnáct let, spáchaly čin, který by jinak byl trestným činem,  opakovaně nebo soustavně páchají přestupky  nebo jinak ohrožují občanské soužití;

d) které se opakovaně dopouští útěků od rodičů nebo jiných fyzických nebo právnických osob odpovědných za výchovu dítěte;

e) na kterých byl spáchán trestný čin ohrožující život, zdraví, svobodu, jejich lidskou důstojnost, mravní vývoj nebo jmění, nebo je podezření ze spáchání takového činu;

f) které jsou na základě žádostí rodičů nebo jiných osob odpovědných za výchovu dítěte opakovaně umísťovány do zařízení zajišťujících nepřetržitou péči o děti nebo jejich umístění v takových zařízeních trvá déle než 6 měsíců;

g) které jsou ohrožovány násilím mezi rodiči nebo jinými osobami odpovědnými za výchovu dítěte, popřípadě násilím mezi dalšími fyzickými osobami;

h) které jsou žadateli o udělení mezinárodní ochrany, azylanty nebo osobami požívajícími doplňkové ochrany, a které se na území České republiky nacházejí bez doprovodu rodičů nebo jiných osob odpovědných za jejich výchovu;

pokud tyto skutečnosti trvají po takovou dobu nebo jsou takové intenzity, že nepříznivě ovlivňují vývoj dětí nebo jsou anebo mohou být příčinou nepříznivého vývoje dětí.  (Zákon č. 359/1999 Sb., O sociálně právní ochraně dětí)

2. spolupracuje s dalšími orgány sociálně právní ochrany dětí, samosprávou, policií, školskými zařízeními, poskytovateli sociálních a zdravotních služeb a pověřenými osobami

3. přijímá oznámení o ohrožených dětech (viz výše), posuzuje naléhavost těchto oznámení  a přiděluje případ odpovědnému pracovníkovi

4. akceptuje a aplikuje základní principy  jednání s klienty, včetně jednání s osobami se specifickými potřebami, zohledňuje a řídí se etickým kodexem sociálního pracovníka

5. vede evidenci dětí (viz výše Zákon o sociálně právní ochraně dětí) a spisovou dokumentaci o těchto dětech, kterým byla poskytnuta pomoc a ochrana

6. přijímá a vyřizuje stížnosti na činnost obecního úřadu při výkonu SPOD

7. doporučuje a zprostředkovává služby klientům

8. shora uvedené úkoly plní zaměstnanec obce, který splňuje kvalifikační požadavky v souladu s odbornou způsobilostí stanovenou příslušnými právními předpisy


nahoru