Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Obec Velké Březno
Velké Březno

Oznámení o konání revize souladu katastru nemovitostní se skutečným stavem v terénu. Jedná se o katastrální území Velké Březno, Vítov u Velkého Března a Valtířov nad Labem. Více informací naleznete na úřední desce obecního úřadu.

Popis činnosti úseku

Úsek sociálních věcí provádí:

 • Základní sociální poradenství
 • Depistáž
 • Asistence při jednání s organizacemi
 • Zprostředkování pomoci, služeb (zejména asistence a pomoc při podávání a zpracovávání žádostí, návrhů a podání asistence při zprostředkovávání a jednání o nových službách či změnách stávajících služeb).
 • Spolupráce s relevantními službami a odborníky.
 • Preventivní práce s klienty zaměřená na změnu klienta i na změnu sociálního prostředí.
 • Podpora kompetencí klientů.
 • Sleduje účelnost vynaložených prostředků na sociální práci v obci.
 • Provádí šetření různých aspektů životní situace klientů.
 • Provádí posouzení životní situace klienta.
 • Je orgánem sociálně-právní ochrany dětí  s ohledem na  ustanovení § 4, odst. 1, písm. c), Zákona O sociálně-právní ochraně dětí č. 359/1999 Sb., v platném znění.

Sociální práce je odborná činnost, která vychází z principů lidských práv a sociální spravedlnosti. V rámci sociální práce jsou využívány nejrůznější metody, způsoby a techniky sociální práce a rovněž vychází z teorií lidského chování.

Prostřednictvím metod a technik sociální práce se lze zaměřit na komplexní vztahy mezi lidmi a jejich sociálním prostředím, které je obklopuje. Primárním úkolem sociální práce je pomoci lidem objevit a plně rozvinout své možnosti, schopnosti a dovednosti, které následně zlepší a obohatí jejich život. Smyslem sociální práce je kromě jiného i prostřednictvím jejích metod, způsobů a technik předcházet sociálnímu selhání lidských jedinců, skupin i komunit.

Sociální práci realizuje sociální pracovník. Jeho klientem může být jedinec, rodina, skupina i komunita, která byla konfrontována s obtížnou sociální situací a tuto situaci není schopen (schopni) zvládat vlastními silami. Sociální pracovník zasahuje v sociálních situacích lidských jedinců, rodin, skupin či komunit na základě dobrovolného rozhodnutí těchto subjektů, ale v určitých případech i z úřední povinnosti. Sociální pracovník respektuje etický kodex sociálního pracovníka.

V rámci obce Velké Březno je realizována zejména sociální práce s jednotlivci a rodinami.

Cílovými skupinami klientů sociální práce jsou zejména:
 • Nezaměstnaní a osoby s materiálními problémy
 • Osoby bez přístřeší nebo osoby s nejistým nebo neadekvátním bydlením 
 • Osoby ohrožené sociálním vyloučením 
 • Osoby pečující o osoby závislé na péči jiné osoby 
 • Osoby se zdravotním postižením nebo duševním onemocněním 
 • Rodiny s dětmi 
 • Senioři

Je třeba si uvědomit, že prezentace tzv. tvrdých dat statistických čísel o sociální práci je v oboru sociální práce zavádějící. Tato čísla podávají minimální vypovídající hodnotu o skutečné práci sociálního pracovníka. Výkon činnosti sociální práce a její náplň je velmi abstraktní a snad až po uplynutí určité doby lze získat určitý výstup této činnosti, který lze však hodnotit obtížně a o jeho měřitelnosti je možné se vyslovovat s největší opatrností. Výkon činnosti sociální práce je individuální záležitostí, kdy není přímo jasné a uchopitelné, co je možné považovat za úspěch a co nikoliv. Zároveň je možné identifikovat velký rozdíl v jednotlivých cílových skupinách klientů sociální práce a ve způsobu práce s těmito skupinami. 


nahoru