Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Obec Velké Březno
Velké Březno

Oznámení o konání revize souladu katastru nemovitostní se skutečným stavem v terénu. Jedná se o katastrální území Velké Březno, Vítov u Velkého Března a Valtířov nad Labem. Více informací naleznete na úřední desce obecního úřadu.

Placení místních poplatků

POKLADNA A PLACENÍ MÍSTNÍCH POPLATKŮ

Obec vydala závaznou vyhlášku č. 5/2022 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství.

Poplatky za svoz a likvidaci odpadu - výše ročního poplatku byla stanovena ve výši 750 Kč/osobu.

Nejčastější dotazy:

Můžu poplatek za odpady a poplatek za psa hradit přes bankovní účet?
Ano, pro náležitosti platby přes bankovní účet se informujte na e-mailu dvorakova@velke-brezno.cz

Když už tu nebydlím, musím hradit poplatek za odpady?
Ano, dle Obecně závazné vyhlášky o místním poplatku hradí poplatek každá fyzická osoba, která má v obci trvalý pobyt.

Do kdy se musí poplatky za odpady uhradit?
Dle Obecně závazné vyhlášky č. 5/2022 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství je poplatek splatný jednorázově do 30.6. příslušného roku. 

Poplatky ze psů:
Výše ročního poplatku je stanovena pro tento rok 200 Kč za psa u rodinného domu, za druhého a každého dalšího psa téhož držitele ve výši 300 Kč. Roční poplatek za psa v ostatních domech je ve výši 300 Kč, za druhého a každého dalšího psa téhož držitele ve výši 450 Kč. Roční poplatek za psa, jehož držitelem je osoba starší 65 let je ve výši 100 Kč, za druhého a každého dalšího psa téhož držitele ve výši 150 Kč.

Nově se snížená sazba poplatku, která byla dříve určena pro poživatele invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu, který byl jeho jediným zdrojem příjmů, anebo poživatele sirotčího důchodu vztahuje obecně na držitele, kterým je osoba starší 65 let, V praxi to znamená, že VŠICHNI držitelé psa, kteří jsou starší 65 let, nebo tohoto věku dosáhnou v průběhu aktuálního kalendářního roku, budou mít sníženou sazbu za místní poplatek ze psů.

Od poplatku ze psů je osvobozen držitel psa, kterým je osoba nevidomá, osoba, která je považována za závislou na pomoci jiné fyzické osoby podle zákona upravujícího sociální služby, osoba která je držitelem průkazu ZTP nebo ZTP/P, osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob, osoba provozující útulek pro zvířata nebo osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní právní předpis.

V případě, že poplatník nesplní povinnost ohlásit údaj rozhodný pro osvobození nebo úlevu od poplatku ve lhůtě stanovené obecně závaznou vyhláškou, nárok na osvobození nebo úlevu od tohoto poplatku zaniká.

Z poplatku nejsou osvobozeni psi, kteří pocházejí z útulku pro psi.

Do kdy se musí uhradit poplatky za psa?
Dle Obecně závazné vyhlášky č.8/2019 o místním poplatku ze psů je poplatek splatný do 31.3. příslušného roku.


nahoru