ZVÝŠENÍ MÍSTNÍHO POPLATKU ZA PSY

Upozorňujeme všechny držitele psů, kteří mají v obci Velké Březno pobyt, že od 1. ledna 2020 dochází ke zvýšení místního poplatku ze psů. K tomuto navýšení došlo zejména z důvodu vyšších nákladů spojených se zasíláním upomínek, kdy v některých případech nepokryje výše poplatku částku za zaslání upomínky. Připomínáme, že splatnost místního poplatku ze psů je vždy pro aktuální rok do 31. 3. tzn., nejpozději do konce měsíce března mají mít všichni držitelé psů poplatek za aktuální rok uhrazen. Sazba poplatku činí za kalendářní rok: 

a)      ze psa chovaného u rodinného domu       
200 Kč (za jednoho psa)
300 Kč (za druhého a každého dalšího psa téhož držitele)

b)      ze psa, jehož držitelem je osoba starší 65 let
100 Kč (za jednoho psa)
150 Kč (za druhého a každého dalšího psa téhož držitele)

c)       z jiného psa než uvedeného v písm. a) nebo b)
300 Kč (za jednoho psa)
450 Kč (za druhého a každého dalšího psa téhož držitele)

Tyto sazby byly schváleny Zastupitelstvem obce Velké Březno dne 16. 12. 2019

Nově se snížená sazba poplatku, která byla dříve určena pro poživatele invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu, který byl jeho jediným zdrojem příjmů, anebo poživatele sirotčího důchodu vztahuje obecně na držitele, kterým je osoba starší 65 let, V praxi to znamená, že VŠICHNI držitelé psa, kteří jsou starší 65 let, nebo tohoto věku dosáhnou v průběhu kalendářního roku 2020, budou mít sníženou sazbu za místní poplatek ze psů.

Od poplatku ze psů je osvobozen držitel psa, kterým je osoba nevidomá, osoba, která je považována za závislou na pomoci jiné fyzické osoby podle zákona upravujícího sociální služby, osoba která je držitelem průkazu ZTP nebo ZTP/P, osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob, osoba provozující útulek pro zvířata nebo osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní právní předpis. V případě, že poplatník nesplní povinnost ohlásit údaj rozhodný pro osvobození nebo úlevu od poplatku ve lhůtě stanovené obecně závaznou vyhláškou, nárok na osvobození nebo úlevu od tohoto poplatku zaniká. Obecně závazná vyhláška č. 8/2019, o místním poplatku ze psů je vyvěšena na úřední desce a nabývá účinnosti dne 1. 1. 2020.

V případě nejasností neváhejte kontaktovat paní Dvořákovou. E-mail: dvorakova@velke-brezno.cz tel.: 412 528 473 osobně: Obecní úřad Velké Březno kancelář č. 2 (pokladna)

Tento web používá soubory cookies k poskytování služeb, personalizaci reklam a k analýze návštěvnosti. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Rozumím