VOLBY DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU

VOLBY DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU NA ÚZEMÍ ČESKÉ REPUBLIKY

Prezident republiky vyhlásil svým rozhodnutím publikovaným ve Sbírce zákonů pod č. 9/2019 Sb., s datem rozeslání dne 17. ledna 2019, volby do Evropského parlamentu, konané na území České republiky. Dnem vyhlášení voleb je považován 17. leden 2019 (§ 3 odst. 2 zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen zákon).

Na území České republiky se budou volby do Evropského parlamentu konat ve dnech:  24. a 25. května 2019.

Dne 24. května 2019 (pátek) se bude hlasovat od 14.00 hodin do 22.00 hodin

dne 25. května 2019 (sobota) se bude hlasovat od 8.00 hodin do 14.00 hodin.

Podmínky hlasování ve volbách do Evropského parlamentu na území České republiky
Voličem je občan ČR, který alespoň 25. května 2019 dosáhne věku 18 let.

Volič může hlasovat, pouze pokud je zapsán v seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu, popřípadě hlasuje na voličský průkaz  a

o    nemá omezenou svobodu z důvodu ochrany zdraví nebo

o    nemá omezenou svéprávnost k výkonu volebního práva.


Podmínky hlasování občana ČR ve volbách do Evropského parlamentu na území ČR:

Podmínkou výkonu volebního práva ve volbách do Evropského parlamentu je zápis voliče do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu. Tento seznam vede obecní úřad, městský úřad, úřad městyse, magistrát statutárního města, které není územně členěno, úřad městské části nebo městského obvodu (dále jen obecní úřad) pro každé volby do Evropského parlamentu postupem daným zákonem.  

Nejpozději 40 dnů přede dnem voleb (14. dubna 2019) zanese obecní úřad do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu údaje ze stálého seznamu voličů. Tímto způsobem je každý občan ČR, který má právo volit ve volbách do Evropského parlamentu a má na území České republiky trvalý pobyt, zapsán automaticky do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu.

POSTUP V PŘÍPADĚ PŘESTĚHOVÁNÍ VOLIČE
1) Pokud volič změní obec trvalého pobytu v rámci území České republiky po zápisu do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu (tj. po 14. dubnu 2019) bude na obecním úřadě v místě předchozího bydliště automaticky vyškrtnut ze seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu. Aby volič mohl ve volbách do Evropského parlamentu hlasovat v místě nového trvalého pobytu, nenutné:

-           u obecního úřadu v místě předchozího trvalého pobytu požádat o potvrzení o vyškrtnutí. Toto potvrzení je nutné předložit obecnímu úřadu v místě nového bydliště nejpozději do 22. května 2019 nebo ve dny voleb okrskové volební komisi ve volební místnosti v místě nového bydliště.

-          prokázat své právo hlasovat ve volebním okrsku (občanským průkazem s odděleným rohem a potvrzením o změně místa trvalého pobytu nebo novým občanským průkazem s aktuálními údaji).

-          Volič, který se přestěhuje v rámci území ČR před 14. dubnem 2019, nemusí činit žádný úkon; stejně tak volič, který se přestěhuje v rámci téže obce, resp. městské části nebo městského obvodu.

2) Pokud volič po návratu na území České republiky ze zahraničí, kde byl veden ve zvláštním seznamu voličů na zastupitelském úřadě, hodlá hlasovat ve volbách, musí požádat zastupitelský úřad o vyškrtnutí ze zvláštního seznamu voličů. Zastupitelský úřad mu o vyškrtnutí vydá potvrzení. Toto potvrzení je nutné předložit obecnímu úřadu v místě trvalého pobytu nejpozději do 22. května 2019 nebo v dny voleb okrskové volební komise ve volební místnosti příslušné podle místa trvalého pobytu.


Podmínky hlasování občana jiného členského státu EU ve volbách do Evropského parlamentu na území ČR:

Občan jiného členského státu EU má právo hlasovat ve volbách do Evropského parlamentu na území ČR za předpokladu, že

-          nejpozději 25. května 2019 dosáhne věku 18 let,

-          je ke druhému dni voleb nejméně 45 dnů přihlášen k trvalému nebo přechodnému pobytu na území ČR (tj. nejméně od 10. dubna 2019),

-          nemá omezenou svéprávnost k výkonu volebního práva nebo nemá omezenou osobní svobodu z důvodu ochrany zdraví lidu a

-          je u obecního úřadu v místě svého pobytu zapsán v seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu.


 

SEZNAM voličů pro volby do Evropského parlamentu a jak se do něj občan jiného členského státu zapíše?


Seznam voličů pro volby do Evropského parlamentu vede obecní úřad (v územně členěných statutárních městech úřad městské části nebo úřad městského obvodu). Občan jiného členského státu EU je do tohoto seznamu zapsán, jestliže:

-          o zápis do seznamu požádal již při minulých volbách do Evropského parlamentu a od té doby nepožádal o vyškrtnutí z tohoto seznamu a nadále splňuje podmínky pro výkon práva volit viz bod A níže,

-          je veden v dodatku stálého seznamu voličů pro účely voleb do zastupitelstev obcí a u obecního úřadu v místě svého pobytu požádá o přenesení svých údajů z tohoto dodatku do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu viz bod B níže,

-          o zápis do seznamu požádá viz bod C.

A.     Občan jiného členského státu EU, který již hlasoval ve volbách do Evropského parlamentu na území ČR v minulých volbách 

Pokud takový volič nepožádal od minulých voleb do Evropského parlamentu obecní úřad o vyškrtnutí ze seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu a nadále splňuje podmínky pro hlasování, tak je veden automaticky v seznamu voličů. Takový volič nemusí nic dalšího činit. Obecní úřad již disponuje všemi nezbytnými údaji na základě žádosti předložené v minulých volbách.

B.     Občan jiného členského státu EU, který hlasoval ve volbách do zastupitelstev obcí

Takový volič je veden u obecního úřadu v dodatku stálého seznamu voličů. Volič pouze požádá o přenesení údajů z tohoto seznamu do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu. Tento volič proto podá u obecního úřadu v místě svého pobytu žádost o přenesení svých údajů z dodatku stálého seznamu voličů do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu (v žádosti se zaškrtne druhé okénko). Tuto žádost je třeba podat nejpozději 40 dnů přede dnem voleb, tj. nejpozději 14. dubna 2019 do 16.00 hodin.


 

C.     Občan jiného členského státu EU, který na území ČR ještě nehlasoval ani ve volbách do Evropského parlamentu, ani ve volbách do zastupitelstev obcí


Takový volič musí projevit svou vůli hlasovat na území ČR ve volbách do Evropského parlamentu. To učiní tak, že podá u obecního úřadu, v jehož správním obvodu je přihlášen k pobytu, žádost o zápis do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu (v žádosti se zaškrtne první okénko). Tuto žádost je třeba podat nejpozději 40 dnů přede dnem voleb, tj. nejpozději 14. dubna 2019 do 16.00 hodin.
 

JAK SE ŽÁDOST PODÁVÁ A JEJÍ NÁLEŽITOSTI:


Žádosti podle bodů B) i C) je nutné podávat osobně. Při podání žádosti se volič prokáže platným průkazem totožnosti. Obecní úřad žadatele nejpozději do 9. května 2019 informuje o tom, jak byla jeho žádost vyřízena.


 K žádosti podle bodů B) a C) musí být přiloženo čestné prohlášení, ve kterém žadatel uvede:

-       svoji státní příslušnost,

-       místo pobytu na území ČR,

-       adresu volebního obvodu, kde byl dosud pro volby do Evropského parlamentu veden ve volební evidenci (tj., kde hlasoval v minulých volbách do Evropského parlamentu) a

-       skutečnost, že bude hlasovat ve volbách do Evropského parlamentu pouze na území České republiky.  VOLIČSKÉ PRŮKAZY

Volič, který nemůže nebo nehodlá volit ve svém volebním okrsku, může požádat o voličský průkaz.

S tímto voličským průkazem může volič hlasovat v jakémkoliv volebním okrsku na území ČR. Voličský průkaz vydává obecní úřad příslušný podle místa pobytu voliče (tj. ten, u kterého je volič zapsán v seznamu).

Volič může požádat o voličský průkaz ode dne vyhlášení voleb, a to

-       osobně nejpozději 22. května 2019 do 16:00 hodin nebo

-       písemně, a to tak, aby:  

byla žádost doručena obecnímu úřadu nejpozději 17. května 2019 v 16:00 hodin. Je nezbytné, aby písemná žádost byla opatřena úředně ověřeným podpisem voliče nebo zaslána v elektronické podobě prostřednictvím datové schránky (nestačí pouhý email).

Obecní úřad předá voliči voličský průkaz nejdříve 9. května 2019, a to buď voliči osobně, nebo osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání voličského průkazu, anebo jej voliči zašle.

7596.pdf 509 kB

Tento web používá soubory cookies k poskytování služeb, personalizaci reklam a k analýze návštěvnosti. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Rozumím