Starosta k občanům

<< 1 2 >>

Informace z úřadu

Tento týden proběhlo jednání rady obce za přítomnosti fy. Provod, která bude pro obec zajišťovat odbornou osobu pro provozování vodovodů a kanalizací. Nová pracovnice nemá požadovanou praxi a bude se tedy dva roky vzdělávat a získávat praktické zkušenosti. V úterý se opět konal kontrolní den stavby školní jídelny, kde zástupce dodavatele opět garantoval termín dodržení stavby. Na základě skutečných zjištění na stavbě byl vyzván k písemnému potvrzení ...

12.07.2019 Přečtěte si více >

Informace z úřadu

Dobrý den vážení spoluobčané, tento týden probíhal ve znamení každodenních jednání. V pondělí se konalo 7. zasedání Zastupitelstva obce, na kterém se projednávalo hospodaření s majetkem obce v rámci pravomocí zastupitelstva. Dále zpráva o požární ochraně za rok 2018 a další body dle schváleného programu jednání. Zápisy z jednání rady a zastupitelů obce jsou k dispozici na webových stránkách - Rada, Zastupitelstvo. V úterý jak jsem již informoval ...

28.06.2019 Přečtěte si více >

Informace z úřadu

V pondělí se konala 12. Rada obce, která mimo běžných záležitostí, např. nájemní smlouvy, schvalovala nový důležitý dokument - Domovní řád pro obecní domy. V rámci údržby a péče o vzhled obecních domů obec znovu zavádí pozici domovníka. V této souvislosti je právě důležitý Domovní řád, který upravuje povinnosti a práva nájemníku a zároveň pracovní náplň domovníka. Pevně věříme, že se podaří tímto krokem zlepšit vzhled obecních domů a ...

21.06.2019 Přečtěte si více >

Informace z úřadu

Dobrý den vážení spoluobčané, v tomto týdnu proběhl další kontrolní den výstavby školní jídelny, který řešil dodržování termínu stanovených v harmonogramu a upřesnění barev podlahových krytin, okenních rámů a další podrobností. Například propojení jídelny s budovou základní školy datovými kabely. Závěrem dodavatel potvrdil termín dokončení stavby, který je uveden ve smlouvě. Dále se uskutečnila valná hromada MAS Labské skály, kde byly ...

14.06.2019 Přečtěte si více >

Informace z úřadu

Tento týden se konalo jednání Rady obce, kde proběhla diskuze a byl prezentován přehled o provozu vodovodů a kanalizací včetně metodiky výpočtu vodného, stočného a popsání jednotlivých položek, které do kalkulačního vzorce patří. Dále proběhl kontrolní den výstavby školní jídelny, na kterém dodavatel potvrdil termín dokončení stavby před zahájením školního roku. Pro zvýšenou kontrolní činnost bylo domluveno konání kontrolních dnů každý týden. ...

31.05.2019 Přečtěte si více >

Informace z úřadu

Tento týden se konalo 6. jednání zastupitelstva obce. Podrobnosti budou v zápisu z jednání, který bude zveřejněn na Úřední desce. Mimo jiné byl projednán i závěrečný účet za rok 2018. Pro informaci - některé důležité body z programu jednání o hospodaření obce: schválení podání žádosti o dotaci zateplení bytových domů, podání žádosti o nový hasičský vůz. V úterý 21. 5. 2019 proběhlo jednání na Magistrátu v Ústí nad Labem o zahájení ...

24.05.2019 Přečtěte si více >

Krátká informace z úřadu

Protože jsem měl v tomto týdnu 2 dny dovolené, bude dnešní aktualita velmi stručná. Tento týden probíhala příprava na zasedání obecního zastupitelstva, které se bude konat hned v pondělí 20.5.2019 od 17.hodiny. Pokud najdete chvilku, přijďte se podívat, případně podílet na jednání o naší obci. Proběhly zároveň dvě zasedání výběrových komisí na pracovníky obce na pozice vedoucí vodovodu a kanalizací a referenta životního prostředí. Příští týden ...

19.05.2019 Přečtěte si více >

Informace z úřadu - audit hospodaření a změna poskytovatele právních služeb

V tomto týdnu, v pondělí 6.5. 2019, se konala již 10. schůzka Rady obce Velké Březno. Jedním z projednávaných bodů bylo projednání závěrečného účtu obce za rok 2018 (jinak audit obecního hospodaření). Audit proběhl s malými výhradami, které byly ihned odstraněny. Tedy hospodaření obce za rok 2018 proběhlo v souladu s předpisy platnými pro obec. V současné době probíhá jednání o ukončení pracovního poměru právníka obce ke konci června 2019. Rada obce ...

10.05.2019 Přečtěte si více >

Informace z úřadu - školní jídelna

Tento týden byl mimořádně krátký a proto je krátká i dnešní informace o dění v obci (ve středu byl státní svátek a ve čtvrtek byla celá obec bez proudu). V úterý, 30.4. 2019 se konal další kontrolní den výstavby školní jídelny a byla potvrzena důležitá informace o zajištění dodavatele vybavení kuchyně a vzduchotechniky. Zhotovitel stavby potvrdil termín dokončení tak, jak je uveden ve smlouvě. Odkaz na fotografie z průběhu výstavby jídelny naleznete po ...

05.05.2019 Přečtěte si více >

Informace z úřadu - Kotlíkové dotace

Ve středu tento týden se konal seminář na ÚK na téma Kotlikové dotace. V září roku 2019 bude vypsán termín na podání žádostí na výměnu starých kotlů za nové moderní zdroje tepla. Provoz starých nevyhovujících kotlů bude do určitého termínu zakázán. V případě že máte starý kotel, zjistěte co nejdříve jeho technický stav a plánujte jeho výměnu. ÚSTECKÝ KRAJ:Vyhlášení výzvy: 1. týden v červenci Příjem žádostí: 16.9. 2019 Kontakt Ústecký ...

27.04.2019 Přečtěte si více >

Informace z úřadu

Tento týden zasedala Rada obce a mimo jiné projednávala hledání nových zdrojů pitné vody pro obec, které by měly být umístěny mimo záplavové území řeky Labe. V dnešní době sucha velice důležité téma. Dále proběhl další kontrolní den výstavby školní jídelny. Prozatím probíhá dle harmonogramu. V současné době je projednávána technologie varny, srdce kuchyně. Odkaz na obrázky z průběhu výstavby naleznete po zobrazení podrobností. Fotogalerie zde. ...

18.04.2019 Přečtěte si více >

Poděkování za úklid obce a informace o setkání na téma Děčínský plavební stupeň

Rád bych touto cestou poděkoval všem dobrovolníkům a organizátorům, kteří se podíleli na úklidu naší obce v sobotu 6. dubna 2019. Úklidová akce proběhla v rámci celorepublikové akce Ukliďme Česko. Čistili jsme koryto Homolského potoka zhruba od vítovské hospody po jeho ústí do Labe a úsek podél krajské silnice od benzinové stanice k železničnímu přejezdu ve Velkém Březně. Více než dvacet dobrovolníků uklidilo zároveň i břeh Labe směrem od potoka k ...

12.04.2019 Přečtěte si více >

Informace z úřadu - posílení vozového parku našich hasičů

Tento týden obdržela obec od KHS Ústí nad Labem hasičské vozidlo Tatra 4 x 4. Jedná se o cisternové vozidlo. Naše vozidlo Denis je v opravě a proto po nezbytných úpravách byla Tatra ihned zařazena do výjezdu a naše jednotka je připravena k okamžitému zásahu. Proběhlo jednání stavební komise za účasti paní ing. Lípové a zástupce odborné firmy za účelem hledání nových zdrojů pitné vody. Byl dohodnut termín další schůzky, na které dojde k fyzickému ...

05.04.2019 Přečtěte si více >

Aktuality z úřadu

Tento týden se uskutečnilo jednání Rady obce, zápis bude zveřejněn po provedení anonymizace. Obec požádala o dotaci na kompostéry pro jednotlivé domácnosti a v současné době byly zahájeny kroky k realizaci této akce. Pokud vše dopadne tak, jak je plánováno, mohlo by dojít k přidělování jednotlivých kompostérů v měsíci červnu, červenci. Přesné termíny budou včas zveřejněny. Dne 06.04.2019 proběhne v obci úklid místních komunikací po zimní údržbě. ...

29.03.2019 Přečtěte si více >

Aktuality z úřadu

V pondělí 18.3.2019 proběhlo jednání zastupitelstva, důležité pro další rozvoj obce. Kromě standardní agendy jako jeden z hlavní bodů programu jednání bylo stanovení koncepce vodního hospodářství za účelem hledání nových zdrojů pitné vody pro obyvatelstvo, mimo záplavové území řeky Labe. Na koncepci začínáme pracovat. Tento týden se konal kontrolní den výstavby nové školní jídelny, která probíhá dle stanoveného harmonogramu. Pro informaci ...

22.03.2019 Přečtěte si více >

Informace z úřadu - audit hospodaření obce v roce 2018

Nejdůležitější a dobrou zprávou tohoto týdne je informace o provedeném auditu hospodaření obce v roce 2018, který byl ukončen v minulých dnech. Podle předběžného vyjádření je vše v pořádku. Stejně tak jako předchozí audit i tento našel drobné nedostatky, které se dají jednoduše napravit. Proběhla plánovaná schůzka vedení obce a pivovaru ve Velkém Březně za účelem zlepšení dozoru provozování ČOV a nalezení takového režimu chodu ČOV, který ...

15.03.2019 Přečtěte si více >

Informace z úřadu - aktualita k letošním plánovaným aktivitám

Na letošní rok máme v plánu mnoho aktivit ke zlepšení vzhledu a fungování obce. Pro jejich úspěšné zajištění je naší prioritou získat co nejvíce finančních dotací. Rád bych se dnes zmínil zvláště o některých investičně náročných akcích, které buď již probíhají nebo které chceme realizovat co nejdříve. Školní jídelna. Výstavba pokračuje dle harmonogramu a předpokládáme, že od nového školního roku budou žáci základní školy chodit již do ...

08.03.2019 Přečtěte si více >

Informace z úřadu - setkání s ředitelem okresní Policie ČR v Ústí n.L. a jednání na Úřadu práce

Setkání s okresním ředitelem Policie ČR v Ústí n.L.Dne 27. 2. 2019 se uskutečnilo v budově policie v Dlouhé ulici setkání starostů s okresním ředitelem Policie ČR. Hlavním bodem bylo představení jednotlivých vedoucích oddělení v rámci okresu a informace o vývoji trestné činnosti. Dále byla prezentována spolupráce s Městkou policií, záchrannou službou a jednotkami požární ochrany. V tomto tématu byla zmíněna dobrá spolupráce s jednotkou požární ...

01.03.2019 Přečtěte si více >

Informace z úřadu - schůzka na zámku

Vážení spoluobčané, dne 19. 2. 2019 se uskutečnila na zámku ve Velkém Březně další schůzka o společné spolupráci. Obce Velké Březno, zámku a pivovaru. Bylo dohodnuto, že hlavním cílem spolupráce bude orientace na cestovní ruch. Tématem byly cykloturistika, železnice, přívoz, znovuzavedení exkurzních tras a hlavně zamyšlení nad možnostmi jak přilákat do našeho regionu co nejvíce návštěvníků. " Věřím, že nastíněná spolupráce přinese ovoce nám ...

22.02.2019 Přečtěte si více >

Informace z úřadu - hřiště pro mládež

Vážení spoluobčané, rád bych vás informoval o probíhajícím jednání a přípravě na vybudování tzv. "workoutového" hřiště, jinak hřiště s prvky pro individuální cvičení v přírodě. Naším záměrem je na ploše stávajícího škvárového hřiště (resp. bývalého volejbalového kurtu) ve sportovním areálu Jiskra Velké Březno upravit prostor a instalovat posilovací stroje. Bude to určeno pro volnočasové aktivity všech obyvatel obce, ale hlavně naší ...

14.02.2019 Přečtěte si více >
<< 1 2 >>

Tento web používá soubory cookies k poskytování služeb, personalizaci reklam a k analýze návštěvnosti. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Rozumím