STANOVISKO OBCE K ŠÍŘENÍ NEPRAVD PANEM BURIANEM

Vážení občané,  

v posledních  dnech  se  začala  šířit  prostřednictvím  e-mailu  vaclav-burian@volny.cz  v obci zpráva, že naší obci hrozí nebezpečí, že zůstane na suchu, a že obec v tomto směru nekoná. Pod zprávou je podepsán V. Burian, hydrolog.

S ohledem  na  svůj  zavádějící  obsah  způsobila  zpráva  pana  Buriana  mezi  vámi  vážné znepokojení, až paniku, a proto považuji za nutné uvést vše na pravou míru a důrazně se za obec distancovat od účelových nepravd pana Buriana:

  • Obec si plně uvědomuje potřebu a nutnost zajistit dostatek pitné vody pro své občany a obyvatele,  a  proto  v tomto  směru  probíhají  přípravné  práce  za  účelem  posílení vodních zdrojů.
  • U dvou autorizovaných hydrogeologů obec objednala posouzení současného stavu a návrhy  řešení,  aby  obec  co  nejefektivněji  zajistila  a  využila  vodní  zdroje
  • S hydrogeology jsme v pravidelném kontaktu a aktuálně očekáváme vyhotovení jejich návrhů, jak dále v tomto směru postupovat.
  • Na zdroji Kassavia aktuálně probíhají čerpací zkoušky, včetně rozborů kvality pitné vody,  abychom  mohli  zhodnotit  využití  tohoto  zdroje  pro  dodávky  pitné  vody  (tento zdroj byl v důsledku povodní značně znečištěn, a proto z něj nemohla být odebírána voda)
  • U  zdroje  Leština  byl  obcí  osloven  hydrogeolog  a  očekáváme  jeho  nabídku  na provedení čerpací zkoušky (obec bohužel nedisponuje vlastní technickou k provedení čerpacích zkoušek)
  • Byly zahájeny práce na posílení vodních zdrojů Valtířov. 
  • Pro  všechny  krajní  případy  má  obec  dodávku  pitné  vody  zajištěnou  i  smluvně,  od společnosti Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. tak, aby obyvatelé nezůstali na suchu.
  • Obec v souvislosti s aktuálním stavem přijala řadu opatření, aby byl vodohospodářský provoz  řádně  udržen, tedy  aby  i  v této  nejednoduché  době  vyhlášeného  nouzového stavu byly zajištěny pro obyvatele dodávky pitné vody i odvádění odpadních vod, což je samozřejmě pro tuto chvíli priorita obce.

Z výše popsaného je zřejmé, že obec přistupuje  k věci zajištění dodávek pitné vody aktivně a zcela zodpovědně a v žádném případě nehodlá své obyvatele vystavit riziku, že zůstanou na suchu. 

Za  aktuální  situace,  tedy  v době  vyhlášení  nouzového  stavu  a  pandemie  koronaviru, považujeme zavádějící zprávu pana Buriana plnou účelových nepravd, z níž je zřejmá snaha vylekat naše obyvatele, za šíření poplašné zprávy. Jelikož tato zpráva zcela záměrně, avšak bezdůvodně vyvolala mezi občany vážné znepokojení, jsme nuceni zvážit v souvislosti s touto zprávou  další  právní  kroky.  Považujeme  za  krajně  nemístné,  nežádoucí  a  naprosto nezodpovědné,  aby  v aktuální  situaci,  kdy  se  všichni  primárně  soustředíme  na  minimalizaci rizika  nákazy  koronavirem  a  na  zachování  zdraví  obyvatel,  byli  naši  občané  vystavováni šíření nedůvodných obav a znepokojení. 

Pro  úplnost  považujeme  za  nutné  dodat,  že  s panem  Burianem  obec  předmětnou  záležitost opakovaně řešila a sdělovala mu, jaký je postup a jaká jsou obcí přijatá opatření v záležitosti pitné  vody.  Namísto  toho  pak  pan  Burian  v obci  šíří  jím  vykonstruované  smyšlenky  a nepravdy.

Závěrem  si  Vás  dovoluji  požádat,  a  to  zejména  s ohledem  na  aktuální  nelehkou  situaci,  o zachování  klidu,  jelikož  znepokojení,  vyvolané  zavádějící  zprávou  pana  Buriana,  není namístě. 

9342.png Karel Jungbauer,
starosta obce

Tento web používá soubory cookies k poskytování služeb, personalizaci reklam a k analýze návštěvnosti. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Rozumím