Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Obec Velké Březno
Velké Březno

Oznámení o konání revize souladu katastru nemovitostní se skutečným stavem v terénu. Jedná se o katastrální území Velké Březno, Vítov u Velkého Března a Valtířov nad Labem. Více informací naleznete na úřední desce obecního úřadu.

Prodej obecního pozemku

Kde:

Obecní úřad Velké Březno, Děčínská 211, v přízemí kancelář č. 3

Kdy:

Pondělí: 7:30 - 11:30 a 12:30 - 17:00

Středa: 7:30 - 11:30 a 12:30 - 17:00

Kontaktní osoba:

Kateřina Jelínková, tel. 412 528 474, email: jelinkova@velke-brezno.cz

+ Formuláře k prodeji obecního pozemku

 

Upozornění:

1. Žadatel/é dává/jí podpisem této žádosti výslovně svůj souhlas s tím, aby byly veškeré údaje uvedené v této žádosti poskytnuty členům Rady a Zastupitelstva obce Velké Březno za účelem projednání žádosti v souladu s ustanoveními zákona 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění. 

2. Žadatel/é prohlašuje/jí, že dává/jí obci Velké Březno souhlas se zpracováním svých osobních údajů v souladu s ustanovením Evropského parlamentu a Rady o GDPR. Zároveň jsou si vědom/i svých práv uvedených v Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 (GDPR)

3. Veškeré změny, které nastanou v průběhu projednávání žádosti jako např.: změna bydliště, stavu, tel. č., ID datové schránky, příp. jiné změny, je třeba neprodleně ohlásit na úsek správy obecního majetku OÚ Velké Březno, správa pozemků.

4. U žádostí o nabytí nemovitosti do společného jmění manželů je nutný podpis obou manželů, nebo souhlas jednoho z manželů o nabytí majetku do výlučného vlastnictví druhého manžela.  U nabytí nemovitosti do podílového spoluvlastnictví je potřeba uvést velikost jednotlivých podílů u jednotlivých kupujících.

Ujednání o kauci:

1. Žadatel bere na vědomí a dává podpisem této části žádosti výslovně svůj souhlas s tím, že při podání žádosti uhradí na účet Obce Velké Březno kauci ve výši 5 000 Kč za každou samostatnou nemovitost.

2. Žadatel bere na vědomí a dává podpisem této části žádosti výslovně svůj souhlas s tím, že pokud odstoupí od této žádosti nebo od koupě nemovitosti, OÚ vyčíslí náklady obce Velké Březno marně vynaložené na neuskutečněný prodej a tyto započte proti zaplacené kauci.  Zbylou část kauce žadateli vrátí ve lhůtě do 30 dnů od obdržení oznámení o odstoupení od této žádosti nebo od koupě nemovitosti.


nahoru