Oznámení o vyhlášení výběrového řízení

Původní pdf dokument.

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení

Tajemník Obecního úřadu Velké Březno vyhlašuje dne 18. 4. 2018 výběrové řízení na obsazení pracovní pozice: 

Referent ochrany životního prostředí

Místo výkonu práce: správní obvod Pověřeného obecního úřadu Velké Březno. 

Platové zařazení: platová třída 9 dle nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, v platném znění. 

Datum nástupu: ihned nebo po dohodě, pracovní poměr na dobu neurčitou. 

Charakteristika vykonávané práce:

 • Je úřední osobou ve smyslu § 15 odst. 1 a 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.
 • Při ochraně životního prostředí: zabezpečuje výkon přenesené působnosti svěřený zákonem pro oblasti ochrany ovzduší, vod, přírody a krajiny a nakládání s odpady. Řeší podněty a stížnosti na svém úseku, Kontroluje dodržování podmínek obecně závazných vyhlášek a nařízení obce na svém úseku činnosti Při správě ve věcech ochrany přírody a krajiny: Vyjadřuje se k odnětí ze ZPF. Vede řízení o žádostech o kácení stromů rostoucích mimo les. Zabezpečuje vyhlášení veterinárních opatření vydaných veterinární správou nebo orgány obce na zdolání nákazy. 
 • Při správě vodního hospodářství: Vykonává správu drobných vodní toků, vodních nádrží a požárních nádrží a v rámci svěřených kompetencí vykonává činnosti dle zákona o vodách. Vede evidenci o svěřeném majetku. Je povodňovým orgánem obce v době, kdy není vyhlášen žádný stupeň povodňového nebezpečí. 
 • Při správě ve věcech odpadového hospodářství: Zabezpečuje přípravu a realizaci plánu odpadového hospodářství obce a provádí kontrolu jeho plnění. Vede evidenci odpadů, kontroluje dodržování provozních podmínek stanovených pro ukládání odpadu v obci. Spolupracuje při zabezpečení svozu nebezpečného odpadu v obci. Má v gesci provoz sběrného místa a sběrných hnízd v obci. Vede řízení a ukládá pokuty dle § 58 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, pokud je mu toto řízení RO svěřeno, dává podněty k projednání přestupků na úseku životního prostředí. Vydává výzvy k odstranění skládek z pozemků ve vlastnictví jiných osob. Vede evidenci o svěřeném majetku.
 • Spravuje lesy ve vlastnictví obce.
 • Kontroluje a pomoci podřízených zaměstnanců pečuje o vzhled obce, zabezpečuje provádění pravidelné údržby, čistoty a obnovy zeleně. Organizačně, materiálně a technicky, zabezpečuje výkon těchto prací.
 • Předkládá návrhy na vydání nových OZV, nařízení obce nebo směrnic a navrhuje úpravu stávajících. 

Zákonné předpoklady pro vznik pracovního poměru: 

Fyzická osoba je státním občanem České republiky, nebo má v České republice trvalý pobyt, dosáhla věku 18 let, její způsobilost k právním úkonům není omezena, je bezúhonná a ovládá jednací jazyk. 

Požadavky na uchazeče:

 • Kvalifikace - ukončené vyšší odborné nebo středoškolské vzdělání s maturitou v některém z oborů týkajících se životního prostředí. Organizační schopnosti,
 • Znalost práce s PC minimálně MS Office, 
 • Řidič skupiny B 

Výhodou: praktické zkušenosti s výkonem tohoto typu práce, územní znalost, komunikační dovednosti, ZOZ pro výkon správních činností v hospodaření s odpady nebo v ochraně přírody a krajiny nebo v ochraně ovzduší anebo ve vodním hospodářství. 

Písemná přihláška zájemce musí obsahovat:

 • Jméno, příjmení a titul.
 • Datum a místo narození.
 • Adresu místa trvalého pobytu a adresu bydliště, je-li odlišné od místa trvalého pobytu.
 • Číslo občanského průkazu nebo číslo povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana. 
 • Kontaktní spojení telefon, případně e-mail
 • Datum a podpis zájemce. 

K přihlášce zájemce připojí tyto doklady:

 • Strukturovaný profesní životopis, ve kterém uvede údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech.
 • Výpis z evidence rejstříku trestů ne starší 3 měsíce, u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost, vydaný domovským státem, spolu s jeho úředním překladem do českého jazyka. Pokud takový doklad domovský stát nevydá, doloží bezúhonnost čestným prohlášením. 
 • Úředně ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání, případně kopie osvědčení o absolvování odborných kurzů a školení. 
 • Písemný souhlas s nakládáním s osobními údaji ve znění: V souladu s ustanovením § 5, odst. 2 zákona 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, souhlasím s tím, aby moje osobní údaje, které tímto poskytuji Obecnímu úřadu Velké Březno, byly zpracovávány pro účely výběrového řízení na obsazení pracovní pozice Referent ochrany životního prostředí. Jméno a příjmení, datum narození a podpis. 

Lhůta, způsob a místo doručení přihlášek:

Pouze písemné přihlášky (ne e-mail) s požadovanými přílohami doručte nejpozději do pondělí dne 13. 5. 2019 do 17:00 hod. poštou na adresu Obecní úřad Velké Březno, Děčínská 211, 403 23 Velké Březno, okr. Ústí nad Labem, nebo osobně, do podatelny úřadu tamtéž, v zapečetěné obálce označené v levém horním rohu nápisem VŘ ŽP neotvírat s uvedením jména a adresy zájemce a adresáta (o včasnosti podání rozhoduje podací razítko podatelny obecního úřadu). 

Případné dotazy zodpoví tajemník úřadu Ladislav Boháč, tel: 475209342 nebo 723307287, e-mail: tajemník@velke-brezno.cz.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu či nevybrat žádného uchazeče. 

Ladislav Boháč,  tajemník 

Tento web používá soubory cookies k poskytování služeb, personalizaci reklam a k analýze návštěvnosti. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Rozumím