Výsledky 24. jednání Zastupitelstva obce Velké Březno

Dne 25. 9. se uskutečnilo 24. jednání Zastupitlestva obce Velké Březno. Vedle "běžných" bodů schválilo také Strategický dokument obce Velké Březno 2017 - 2026. Potřeba zpracování tohoto dokumentu vychází jak z platného právního rámce zákona o obcích, tak i ze stále rostoucí potřeby naší obce shrnout to, co se nám daří, ale také to, na čem budeme muset a také chceme v následujícím období pracovat. Dalším, byť ne hlavním důvodem je také možnost žádat a následně úspěšně získávat dotační prostředky na ty akce, které často výrazně převyšují rozpočet obce. Přehled schválených projektových záměrů je přílohou Strategického plánu.Bez shrnutí aktuálního stavu vývoje naší obce a vymezení priorit jejího dalšího vývoje by podávání žádostí nebylo smysluplné a koncepční. Výsledky dotazníkového šetření. Usnesení 24. jednání. Zápis 24. jednání