Transparentní radnice

V roce 2016 byly nové obecní internetové stránky pozitivně hodnoceny nezávislou organizací - více detailů zde.

Motto: … plníme volební sliby …

Politické subjekty, které kandidovaly v obecních volbách, se zabývají ve svém volebním programu, mj. i zlepšením komunikace mezi obcí a občany a zvýšením transparentnosti poskytovaných informací. Ať už se to nazývá strategií Otevřená nebo Transparentní radnice, ap.

 • ODS: Otevřená radnice – nejlepší služba pro všechny občany obce. Chceme na radnici  schopný, obětavý a tvůrčí tým.
 • SNK Velké Březno a Valtířov: Komunikace s občany a jejich aktivní zapojení do života obce je jedna z priorit.
 • SNK Velké Březno a Valtířov pro změnu: Chceme průhledné a odborné spravování obce, transparentnost všech jednání.
 • SNK pro rozvoj obcí Velké Březno a Valtířov: Chceme obec, která bude vedena transparentně, koncepčně a zodpovědně.

Rozsah iniciativy Transparentní radnice (TR) na území obce.

Vedení obce Velké Březno a Valtířov se přihlásilo k iniciativě ostatních radnic zvýšit informovanost o dění v obci a transparentnost poskytovaných informací pro veřejnost. Iniciativou TR chceme zjednodušit přístup veřejnosti k informacím a jednoduchým způsobem prezentovat vše, co není ze zákona zakázáno a je považováno za veřejnou informaci.

TR představuje určitou koncepci/styl či způsob práce, který proniká do všech činností obce: strategie, územní plán, dotace, prezentace, komunikace s veřejností apod. Při zpracování návrhu strategie TR a její následné implementaci je nutné zdůraznit, že strategie nesmí neúměrně zvýšit administrativní zátěž, resp. převýšit přínos a užitek z ní plynoucí. Vždy musí být náklady (kvantifikovatelné i nekvantifikovatelné) porovnány s užitky a přínosy pro obec. Zároveň je nezbytné, aby obec využila dobré zkušenosti a znalosti jiných obcí, které mají TR již implementovanou.

TR neznamená nové internetové stránky obce, ale nabízí použití všech informačních kanálů, které jsou aktuálně k dispozici a kde může občan získat požadovanou informaci:

 • dotaz, žádost o informace na úřadu (písemná, ústní)
 • úřední deska před budovou úřadu
 • úřední deska v internetovém portálu obce
 • emailový InfoSystém – odesílání emailů těm, kdo se registroval na internetovém portálu
 • Obecní Zpravodaj – papírové noviny
 • obecní internetový portál, internetové stránky
 • odběr novinek - v novém internetovém portálu (funkce dosud není k dispozici).
 • odesílání krizových SMS (v současnosti nevyužívano). 

V rámci TR iniciativy ZO vytvořilo pracovní skupinu, která připravila novou verzi obecních internetových stránek. Ve spolupráci s pracovníky úřady vznikl obsahově bohatší a přehlednější informační portál, který umožní zlepšení a zvýšení informovanosti občanů obce. Současně poskytuje nové funkce, které ve stávajícím obecním portálu nejsou (např. diskuze, ankety, ap.).

Poskytuje též více informací o obecním úřadu a fungování jednotlivých úseků, odborů. Záměrem je poskytnout veřejnosti prostor k přímé komunikaci s vedením obce. Občan zde najde téměř vše o dění v obci, jak postupovat při vyřizování věcí na úřadu, služby poskytované jinými subjekty v obci, ap.

Dokument Transparentní radnice - úplná verze.