Strategické a rozvojové dokumenty

  • Strategický plán rozvoje obce 2017-2026 - v současné době je schválen nový a aktualizovaný plán rozvoje obce s výhledem do roku 2026 včetně projektových karet, tedy těch hlavních záměrů, které vzešly z ankety, besedy a z jednání zastupitelstva. Aktuální informace lze nalézt v zápisech z jednání zastupitelstva obce. Součástí dokumentu jsou také Výsledky dotazníkového šetření ke strategickému dokumentu obce Velké Březno.
  • Územní plán - územní plán obce Velké Březno není v současné době k dispozici v digitální verzi. Zastupitelstvo obce odsouhlasilo zahájení práce na novém a digitalizovaném územním plánu dne 25. dubna 2016.
  • Mapa Velké Březno - mapový portál GRAMIS, pomocí něhož lze prohlížet mapu obce, katastrální mapu, přistupovat do systému katastru nemovitostí a získat informace o číslech popisných a evidenčních.
  • Územní plány obcí v ORP Ústí n.L.
  •  Zastupitelstvo obce Velké Březno projednalo Koncepci hospodaření s bytovými domy a byty v majetku obce zpracovanou komisí majetkovou a bytovou a uložilo Radě obce dopracovat a předložit návrh plánu hospodaření s bytovými domy a byty dle varianty A a D Koncepce.
  • Obec Velké Březno si nechala zpracovat Střednědobý výhled rozpočtu obce obsahující analýzu financí obce uzavřenou ratingem dle Cityfinance. Analýza zahrnuje zejména finanční zdraví (rating), trendy financí a stanovuje strop bezpečného úvěrového zatížení k financování cílů samosprávy. Z výsledků anylýzy vychází hodnocení Finančního zdraví obce Velké Březno známkou A+, tedy výborná finanční kondice. Více v samotném dokumentu.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rozpracovaná projektová dokumentace ŠKOLNÍ JÍDELNA

Půdorys návrhu nové školní kuchyně a jídelny - ve formátu pdf

Celkový situační výkres umístění nové školní kuchyně a jídelny - ve formátu pdf

Studie:

Uspořádání náves Valtířov -  ve formátu pdf

Centrum obce Velké Březno -  ve formátu pdf

Základní škola Velké Březno -  ve formátu pdf

Lesopark Háječek -  ve formátu pdf

Veřejný prostor Litoměřická ulice -  ve formátu pdf

Tivoli - relaxační zóna -  ve formátu pdf